Lytse Buorren 8

Yn dit hus hawwe wenne earst fam. van der Heide,binne ferhuze nei Noord Hollan fanwege de oanlis fan de ofslutdyk (der wy wurk.) 1930 Letter bin Gjalt en Jantsje hjir kaam te wenjen. Galt wie handelsman en gie der op ut mei de hunnekarre. letter waard Gjalt ungelokkich oan de fuotten, en fertsjenne de kost… Lees verder Lytse Buorren 8

Lytse Buorren 14

Johan en Margriet Wij zijn Johan en Margriet en wonen sinds april 2014 op de Lytse Buorren 14. We zijn in september 2013 getrouwd. Tijdens onze zoektocht naar een huis in een rustige, maar mooie omgeving, kwamen we hier terecht.Na een paar maanden in Groningen te hebben gewoond en tijdelijk in de Tjaardaflat in Drachten,… Lees verder Lytse Buorren 14

Lytse Buorren 6

Jelle en Jannie binne de nije bewenners fan disse wenning.Nij in yngripende ferbouwing  hawwe se dit jier 2015 in nij ûnderkommen fûn.Foar hinne wennen Evert en Anne yn disse wenning en hjir foar Simen en GeesSimen wie skieppe koopman en achter op it kampke lân rûnen dan ek faak skiep.hjir wer foar, wienen Andries en Aukje… Lees verder Lytse Buorren 6