Lytse Buorren 4

Lytse Buorren 4 is it twadde hus op de saneamde huzestreek fan froeger. Yn it begjin wennen hjir fam. Halbertsma, hy wurke op it molkfabriek op e Harste, letter yn 1931 boasken Hendrik Kloosterman en Dettje Tiekstra hjirre, hja krigen 6 bern Yn 1997 waart it hus ferkocht oan Wolter en Nienke Kloosterman hja hawwe… Lees verder Lytse Buorren 4