Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Wy koene net sa best mei de âldman’’Ik wie 13 jier zegt Hendrik Stelwagen En noch net sa lang as ,,loopjongen” by Drukkerij de Motor yn Burgum.Fan moarns 7 oant jouns 7 oere mei de tram fan Semarreheide nei BurgumDaedeliks by de trap op, dy mei yn plumeau ôfstofje ensfh.Dat wie yn augustus 1918It earste… Lees verder Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Hy hat yn stikmannich op Sumarreheide en omkriten wenne en wie yn dy jieren skoalkammeraat mei Tamme Jelles Hooijenga (de dichter).No kaam ik te witten dat soan Jan yn Snits wenne. Hy koe my sa noch moai it ien en oar fertelle oer syn heit.Hendrik is berne 16 -1- 1906 en stoarn op 21-1- 1989.Trouwde… Lees verder Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Van putwater naar leidingwater

Tegenwoordig staat het drinkwateroppompstation van N.V. Vitens v/h N.V Waterleiding Friesland voor de regioNoord friesland in Noordbergum. Rond 1850 waren er omtrent de drinkwatervoorziening veel misstanden.Vooral in de stad Leeuwarden is een tekort aan drinkwater door de sterke bevolkingstoenameen bij droge zomers dragen de stads vijvers op om maar niet te spreken over de kwaliteit.Alhoewel… Lees verder Van putwater naar leidingwater

De tsjasker

Sa at in doarp eartiids betaamde hie hja doetiids in eigen mûne …… guon meardere.Sa ek Sumarreheide ”Net in grutten ien mar tôch ,’t wie der ien.Yn de measte doarpen joech de mûne in doarp oansjen, en waard meast brûkt foar it mealen fan weet,hjouwers ,rogge en koarn. Sa net dy op é heide dit… Lees verder De tsjasker

It byleauwen op de Sumarreheide

In jongkeardel kuiere mei syn frou, op jûntiid wer Doede Veeman no wennet, oer Sumarreheide. Doe seagen hja in ljochtsje fan in eigenaardige reade kleur. Ynienen wie ’t ek samar wer fuort. .’t Like as seagen hja grutte flammen en reekplommen boppe in âld hûske wei kommen, en doe’t hja tichter by kamen, wie der hielendal niks bard by ’t hûske.… Lees verder It byleauwen op de Sumarreheide

Middelen van bestaan op Sumarreheide

De kost verdienen lag voor boeren en middenstanders , afgezien van de ,,minne tiiden ” meest tamelijk eenvoudig: zij hadden een vast bedrijf. Vast werk hadden ook de vaste boeren arbeiders en de knechten van de ambachtslieden, maar dit was niet het geval met de losse arbeiders, die moesten aan pakken wat zich voordeed. En aangezien… Lees verder Middelen van bestaan op Sumarreheide

Sage “Ien fan Garyp”

Beschrijving Een fietser met hele goede fietsverlichting ziet ’s nachts plotseling een paartje rennen. Als hij afstapt om dit beter te bekijken, is er niemand meer te zien. Dezelfde man ziet ook heel duidelijk een vuur branden in de wei. Als hij poolshoogte gaat nemen, zijn er nergens vlammen meer te bekennen. Hoofdtekst Ien fan… Lees verder Sage “Ien fan Garyp”

Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”

Beschrijving Als de vertelster samen met een vriend terugkomt van boodschappen doen, schrikken ze van een door de lucht zwevend ding. Het lijkt op een grote hond. Als de vertelter het later thuis vertelt, blijkt de moeder hetzelfde gezien te hebben. Het is een spookdier. Hoofdtekst As Beint Dekker boadskippen dwaen moest gong ik wol… Lees verder Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”