Sage “Ponge mei jild”

Beschrijving Een ruwe, vloekende zondaar die vaak dieren mishandelt wordt op een keer lastiggevallen door de duivel. De duivel – een zwarte gedaante – grijpt hem en smijt hem tegen de zoldering aan. De man is zo erg toegetakeld dat hij wekenlang thuis moet blijven. Na zijn genezing bekeert hij zich en sluit hij zich… Lees verder Sage “Ponge mei jild”

De puolle

M. Roorda (?) op de Sumarreheide met de poel (puolle) "Jounepuolle" op de achtergrond?

Dizze puolle weard in é folksmûle ek wol jounepuolle neamt.Klaas en Marije Roorda wennen der net fier fanôf oan ‘e oare side fan de tjaskerreed Jammer genoch is it mei de puolle net mear goedkaemDe provinsje makke eind trieticher jierren bekint dat men fan doel wie om ,t grutte autoferkear om te lieden ,net mear… Lees verder De puolle

Anekdote “Piter Poes”

In stikmannich jierren nei dat de Jounepoel ûntstien wie,ferstoar der yn tige yllúster en geheimsinnich persoan op Sumarreheide,dy’t begroeven waard yn Sumar .Sy neamden him yn de omkriten Piter Poes de duvelbanner fan Sumarreheide,hoewol syn efternamme wol bekend wie,mar dy’t yn de folksmûle nimmer neamd weard.De lytse bern die yn de jierren foarôf geand oant… Lees verder Anekdote “Piter Poes”