Revue lied “Skütel”

refrein: der hat hjir op ‘e Heidesa ’n flean’nde skütel west dy hat hjir grif syn aaien lein dat liket net sa bestwant wêr ‘st ek komst, de trambaan delof op ‘e Lytse Buorrenhast oeral sjuchsto hjoeddedeisa ’n skütel oan ‘e muorrede bern groeie der no mei open fine ’t al gewoanfen moarns betiid öf… Lees verder Revue lied “Skütel”

Revue lied “Op ‘e Heide”

refrein: op ‘e Heide, Sumarreheide is it libben net sa min op ‘e Heide, Sumarreheide hawwe wy it fro/ nei ’t sinop ‘e Heide wennet it sa noflik de hüzen lyts, de liiemen frij wy foarmje hjir in hechte mienskip elk bhuwt himsels, mar heart derbyby elk hüske blaft der wol in Bijke hjir rinne… Lees verder Revue lied “Op ‘e Heide”

Revue lied “Frijerij”

jonge frouljugeane der op üt op syk nei jonges en in dikke tüt der bin’ ek dy’t se hjir net fine kinn’ heidejonges binne harte min Hendrik, Roland, Andries, Jan bin’foar har gjin ideale man en ferkearing komt dêr fuort net fenwy woll’ net lykas dy Eino en Lutswy hald’ net fen ticht by hüs… Lees verder Revue lied “Frijerij”

Revue lied “Knilles”

it wie op myn jierdei in jier as wat lyn dêr stoppe in auto, besite kaam yn ik krig’ fan myn suster, oars wol in skat as jierdeikadootsje in stobbekatwy neamden him Knilles, mar bhid wien’ wy net want wy wurken beide, fan in kat gjin ferlet hy moast him mar rede, wde meast bütendoar… Lees verder Revue lied “Knilles”

Revue lied “Heidenammen”

yn it lan fen Hün en Prüken Kuork en Murd en Romke Skeit foarfertsjirmerij en spoeken haldt men fan gesellichheid iken walen, heech de diken brun de heide, toar de grün ryk oan carmen, earm oan riken hat dochs elk in grouwe hünyn ‘e lange winterjünen pakt men lodd’en murdepyk en men strunt dan mei… Lees verder Revue lied “Heidenammen”

Revue lied “Oane Kant”

der wei, der wei, der weijou my no gau frij paadik rin my net foar neat hjir üt ‘e naadoan ‘e kant, oan ‘e kant, oan ‘e kanten sjuch no net sa raaren jou net fen dat domme kommentaarwêr moat dat sa hurd hinne sa hurd wolst ek net rinne foar dyn baas, wol? hé… Lees verder Revue lied “Oane Kant”

Revue lied “Autocross”

wat is it dochs geweldich wat hjir sa’n middei hart standaardklasse, superklasse, en de massastartmar de minsken oan ‘e kant dy seit dat allegear neatdy wol Ÿngelokken sjen oer de kop o f yn’e sleat ja, it is hjir o sa droken it giet der bot om weimar de minsken fan de buert dy helpe… Lees verder Revue lied “Autocross”

Revue lied “Frijgeselle”

dy frije frijgesellen binne hjir nimmen tg lèst bakke frikandellen en réde har fierder ek béstminsken wat fine jimme no fen manlju allinnlch dy ’t Hbj’ as fiij man lokklch tinktnet eltsenlen sa heal wils oars waard de Heide sa stil en sa griisitliket de measte mSnlju net bést om jüns allinnlch yn it kalde… Lees verder Revue lied “Frijgeselle”

Revue lied “Sinnebank”

refrein:O, O, O, wat bisto brünfan dyn beide fytse teannen oant dyn krünen alles wat dêr tusken sithoewol ’t ik dat net seker witsa ’n moai kleurke krijsto grif net yn ‘e tünO, O, O, wat bisto brünguon minsken bin ferslaveoan ‘e drugs of oan ‘e drankmar dêrfan hawwe wy hjir noait gjin hinderder bin… Lees verder Revue lied “Sinnebank”