De “Heide-toer-tocht” voor de jeugdige schaatsliefhebbers

Jeugdige schaatsliefhebbers, Het is winter en er ligt sneeuw en ijs! Jullie hebben al een paar dagen kunnen oefenen met schaatsen. We nodigen jullie uit om morgen, zondag 14 februari, tussen 11 en 12 uur mee te doen met de “Heide-toer-tocht”.Voor de fun en ieder op z’n eigen tempo. Waar: op de sloot achter J.… Lees verder De “Heide-toer-tocht” voor de jeugdige schaatsliefhebbers

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

WhatsApp buurtpreventie borden geplaatst

De oplettende buurtbewoner zal ze waarschijnlijk al gespot hebben. We hebben nu ook twee WhatsApp buurtpreventie borden op de Sumarreheide. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft deze geplaatst, buurtvereniging “de Heidebuorren” heeft ze gefinancierd.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen Getagged

Revue lied “Hünetippelzone”

De lytse buorren oan ‘e rane sa’n bytsje tusken dyk en tün dêr is de hünetippelzone dêr rinne hünen op ‘e strün dêr hingje hiele fijemde geurkes de measte hünen wurde sljocht en yn allerhande kleurkes leit dêr wat in hün dêr dochtal rint Kkske kreas in rüntsjehar hüntsje skyt yn eigen tünen Jan en… Lees verder Revue lied “Hünetippelzone”

Revue lied “De Swalker”

hjerstwyn ruzet troch de beammen ik swalkje lans de wei de wolken foar de moanne dy reizgje gysten mei de paden binne tsjuster de nacht is kald en klam jongfeam stiet mei har frijer to tütsjen yn in deamik swalkje lans de wegen en wit net hwat my driuwt ik swalkje yn gloppen en stegen… Lees verder Revue lied “De Swalker”