Revue lied “Oane Kant”

der wei, der wei, der weijou my no gau frij paadik rin my net foar neat hjir üt ‘e naadoan ‘e kant, oan ‘e kant, oan ‘e kanten sjuch no net sa raaren jou net fen dat domme kommentaarwêr moat dat sa hurd hinne sa hurd wolst ek net rinne foar dyn baas, wol? hé… Lees verder Revue lied “Oane Kant”

Revue lied “Autocross”

wat is it dochs geweldich wat hjir sa’n middei hart standaardklasse, superklasse, en de massastartmar de minsken oan ‘e kant dy seit dat allegear neatdy wol Ÿngelokken sjen oer de kop o f yn’e sleat ja, it is hjir o sa droken it giet der bot om weimar de minsken fan de buert dy helpe… Lees verder Revue lied “Autocross”

Revue lied “Frijgeselle”

dy frije frijgesellen binne hjir nimmen tg lèst bakke frikandellen en réde har fierder ek béstminsken wat fine jimme no fen manlju allinnlch dy ’t Hbj’ as fiij man lokklch tinktnet eltsenlen sa heal wils oars waard de Heide sa stil en sa griisitliket de measte mSnlju net bést om jüns allinnlch yn it kalde… Lees verder Revue lied “Frijgeselle”

Revue lied “Sinnebank”

refrein:O, O, O, wat bisto brünfan dyn beide fytse teannen oant dyn krünen alles wat dêr tusken sithoewol ’t ik dat net seker witsa ’n moai kleurke krijsto grif net yn ‘e tünO, O, O, wat bisto brünguon minsken bin ferslaveoan ‘e drugs of oan ‘e drankmar dêrfan hawwe wy hjir noait gjin hinderder bin… Lees verder Revue lied “Sinnebank”

Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Wy koene net sa best mei de âldman’’Ik wie 13 jier zegt Hendrik Stelwagen En noch net sa lang as ,,loopjongen” by Drukkerij de Motor yn Burgum.Fan moarns 7 oant jouns 7 oere mei de tram fan Semarreheide nei BurgumDaedeliks by de trap op, dy mei yn plumeau ôfstofje ensfh.Dat wie yn augustus 1918It earste… Lees verder Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Sage “Ien fan Garyp”

Beschrijving Een fietser met hele goede fietsverlichting ziet ’s nachts plotseling een paartje rennen. Als hij afstapt om dit beter te bekijken, is er niemand meer te zien. Dezelfde man ziet ook heel duidelijk een vuur branden in de wei. Als hij poolshoogte gaat nemen, zijn er nergens vlammen meer te bekennen. Hoofdtekst Ien fan… Lees verder Sage “Ien fan Garyp”

Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”

Beschrijving Als de vertelster samen met een vriend terugkomt van boodschappen doen, schrikken ze van een door de lucht zwevend ding. Het lijkt op een grote hond. Als de vertelter het later thuis vertelt, blijkt de moeder hetzelfde gezien te hebben. Het is een spookdier. Hoofdtekst As Beint Dekker boadskippen dwaen moest gong ik wol… Lees verder Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”