Sage “Ponge mei jild”

Beschrijving Een ruwe, vloekende zondaar die vaak dieren mishandelt wordt op een keer lastiggevallen door de duivel. De duivel – een zwarte gedaante – grijpt hem en smijt hem tegen de zoldering aan. De man is zo erg toegetakeld dat hij wekenlang thuis moet blijven. Na zijn genezing bekeert hij zich en sluit hij zich… Lees verder Sage “Ponge mei jild”

De puolle

M. Roorda (?) op de Sumarreheide met de poel (puolle) "Jounepuolle" op de achtergrond?

Dizze puolle weard in é folksmûle ek wol jounepuolle neamt.Klaas en Marije Roorda wennen der net fier fanôf oan ‘e oare side fan de tjaskerreed Jammer genoch is it mei de puolle net mear goedkaemDe provinsje makke eind trieticher jierren bekint dat men fan doel wie om ,t grutte autoferkear om te lieden ,net mear… Lees verder De puolle

Anekdote “Piter Poes”

In stikmannich jierren nei dat de Jounepoel ûntstien wie,ferstoar der yn tige yllúster en geheimsinnich persoan op Sumarreheide,dy’t begroeven waard yn Sumar .Sy neamden him yn de omkriten Piter Poes de duvelbanner fan Sumarreheide,hoewol syn efternamme wol bekend wie,mar dy’t yn de folksmûle nimmer neamd weard.De lytse bern die yn de jierren foarôf geand oant… Lees verder Anekdote “Piter Poes”

Lytse Buorren 4

Lytse Buorren 4 is it twadde hus op de saneamde huzestreek fan froeger. Yn it begjin wennen hjir fam. Halbertsma, hy wurke op it molkfabriek op e Harste, letter yn 1931 boasken Hendrik Kloosterman en Dettje Tiekstra hjirre, hja krigen 6 bern Yn 1997 waart it hus ferkocht oan Wolter en Nienke Kloosterman hja hawwe… Lees verder Lytse Buorren 4

Lytse Buorren 8

Yn dit hus hawwe wenne earst fam. van der Heide,binne ferhuze nei Noord Hollan fanwege de oanlis fan de ofslutdyk (der wy wurk.) 1930 Letter bin Gjalt en Jantsje hjir kaam te wenjen. Galt wie handelsman en gie der op ut mei de hunnekarre. letter waard Gjalt ungelokkich oan de fuotten, en fertsjenne de kost… Lees verder Lytse Buorren 8

Lytse Buorren 14

Johan en Margriet Wij zijn Johan en Margriet en wonen sinds april 2014 op de Lytse Buorren 14. We zijn in september 2013 getrouwd. Tijdens onze zoektocht naar een huis in een rustige, maar mooie omgeving, kwamen we hier terecht.Na een paar maanden in Groningen te hebben gewoond en tijdelijk in de Tjaardaflat in Drachten,… Lees verder Lytse Buorren 14

Lytse Buorren 6

Jelle en Jannie binne de nije bewenners fan disse wenning.Nij in yngripende ferbouwing  hawwe se dit jier 2015 in nij ûnderkommen fûn.Foar hinne wennen Evert en Anne yn disse wenning en hjir foar Simen en GeesSimen wie skieppe koopman en achter op it kampke lân rûnen dan ek faak skiep.hjir wer foar, wienen Andries en Aukje… Lees verder Lytse Buorren 6

Sage “Piter Poes”

Beschrijving Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader goed op het flesje te passen. Onderweg zal een grote zwarte hond op hem afkomen en proberen hem het drankje afhandig te maken om genezing van het kind tegen te gaan, aldus Piter.… Lees verder Sage “Piter Poes”