Anekdote “Piter Poes”

In stikmannich jierren nei dat de Jounepoel ûntstien wie,ferstoar der yn tige yllúster en geheimsinnich persoan op Sumarreheide,dy’t begroeven waard yn Sumar .Sy neamden him yn de omkriten Piter Poes de duvelbanner fan Sumarreheide,hoewol syn efternamme wol bekend wie,mar dy’t yn de folksmûle nimmer neamd weard.De lytse bern die yn de jierren foarôf geand oant… Lees verder Anekdote “Piter Poes”