Foto uit 1925 van spitkeet op de Suameersterheide

In de Facebook-groep “Historische kring Sumar” is door Maaike een foto uit 1925 van een spitkeet op de Suameersterheide gepubliceerd, een mooi stukje geschiedenis van de Sumarreheide. Bron: https://www.facebook.com/groups/historischekringsumar/permalink/180572303977252/

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Geschiedenis

Naambord speeltuin “Bernenocht” vroeger en nu

Op 12 april lieten we al een foto zien van het nieuwe naambordje voor speeltuin “Bernenocht”. Op Facebook-pagina “Sumarreheide Eartiids” is ook een oude foto te vinden van de opening van speeltuin “Bernenocht” met het oude naambordje. Bron: https://www.facebook.com/112408233921522/photos/a.112426543919691/172385797923765/ Het naambordje van nu heeft nog veel overeenkomsten met het bordje van vroeger. Wel heeft het… Lees verder Naambord speeltuin “Bernenocht” vroeger en nu

Facebookpagina “Sumarreheide Eartiids”

Er is een Facebook-pagina “Sumarreheide Eartiids” aangemaakt waarop foto’s, verhalen en informatie over het (recente) verleden van de Sumarrehide te vinden zijn. De pagina is te vinden door op Facebook te zoeken naar “Sumarreheide Eartiids”. Iedereen kan er foto’s of verhalen delen of e-mailen naar sumarreheideeartiids@gmail.com.

Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Wy koene net sa best mei de âldman’’Ik wie 13 jier zegt Hendrik Stelwagen En noch net sa lang as ,,loopjongen” by Drukkerij de Motor yn Burgum.Fan moarns 7 oant jouns 7 oere mei de tram fan Semarreheide nei BurgumDaedeliks by de trap op, dy mei yn plumeau ôfstofje ensfh.Dat wie yn augustus 1918It earste… Lees verder Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Hy hat yn stikmannich op Sumarreheide en omkriten wenne en wie yn dy jieren skoalkammeraat mei Tamme Jelles Hooijenga (de dichter).No kaam ik te witten dat soan Jan yn Snits wenne. Hy koe my sa noch moai it ien en oar fertelle oer syn heit.Hendrik is berne 16 -1- 1906 en stoarn op 21-1- 1989.Trouwde… Lees verder Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Van putwater naar leidingwater

Tegenwoordig staat het drinkwateroppompstation van N.V. Vitens v/h N.V Waterleiding Friesland voor de regioNoord friesland in Noordbergum. Rond 1850 waren er omtrent de drinkwatervoorziening veel misstanden.Vooral in de stad Leeuwarden is een tekort aan drinkwater door de sterke bevolkingstoenameen bij droge zomers dragen de stads vijvers op om maar niet te spreken over de kwaliteit.Alhoewel… Lees verder Van putwater naar leidingwater

De tsjasker

Sa at in doarp eartiids betaamde hie hja doetiids in eigen mûne …… guon meardere.Sa ek Sumarreheide ”Net in grutten ien mar tôch ,’t wie der ien.Yn de measte doarpen joech de mûne in doarp oansjen, en waard meast brûkt foar it mealen fan weet,hjouwers ,rogge en koarn. Sa net dy op é heide dit… Lees verder De tsjasker

It byleauwen op de Sumarreheide

In jongkeardel kuiere mei syn frou, op jûntiid wer Doede Veeman no wennet, oer Sumarreheide. Doe seagen hja in ljochtsje fan in eigenaardige reade kleur. Ynienen wie ’t ek samar wer fuort. .’t Like as seagen hja grutte flammen en reekplommen boppe in âld hûske wei kommen, en doe’t hja tichter by kamen, wie der hielendal niks bard by ’t hûske.… Lees verder It byleauwen op de Sumarreheide