Middelen van bestaan op Sumarreheide

De kost verdienen lag voor boeren en middenstanders , afgezien van de ,,minne tiiden ” meest tamelijk eenvoudig: zij hadden een vast bedrijf. Vast werk hadden ook de vaste boeren arbeiders en de knechten van de ambachtslieden, maar dit was niet het geval met de losse arbeiders, die moesten aan pakken wat zich voordeed. En aangezien… Lees verder Middelen van bestaan op Sumarreheide

De puolle

M. Roorda (?) op de Sumarreheide met de poel (puolle) "Jounepuolle" op de achtergrond?

Dizze puolle weard in é folksmûle ek wol jounepuolle neamt.Klaas en Marije Roorda wennen der net fier fanôf oan ‘e oare side fan de tjaskerreed Jammer genoch is it mei de puolle net mear goedkaemDe provinsje makke eind trieticher jierren bekint dat men fan doel wie om ,t grutte autoferkear om te lieden ,net mear… Lees verder De puolle

Anekdote “Piter Poes”

In stikmannich jierren nei dat de Jounepoel ûntstien wie,ferstoar der yn tige yllúster en geheimsinnich persoan op Sumarreheide,dy’t begroeven waard yn Sumar .Sy neamden him yn de omkriten Piter Poes de duvelbanner fan Sumarreheide,hoewol syn efternamme wol bekend wie,mar dy’t yn de folksmûle nimmer neamd weard.De lytse bern die yn de jierren foarôf geand oant… Lees verder Anekdote “Piter Poes”