Revue lied “Autocross”

wat is it dochs geweldich wat hjir sa’n middei hart standaardklasse, superklasse, en de massastartmar de minsken oan ‘e kant dy seit dat allegear neatdy wol Ÿngelokken sjen oer de kop o f yn’e sleat ja, it is hjir o sa droken it giet der bot om weimar de minsken fan de buert dy helpe… Lees verder Revue lied “Autocross”

Revue lied “Frijgeselle”

dy frije frijgesellen binne hjir nimmen tg lèst bakke frikandellen en réde har fierder ek béstminsken wat fine jimme no fen manlju allinnlch dy ’t Hbj’ as fiij man lokklch tinktnet eltsenlen sa heal wils oars waard de Heide sa stil en sa griisitliket de measte mSnlju net bést om jüns allinnlch yn it kalde… Lees verder Revue lied “Frijgeselle”

Revue lied “Sinnebank”

refrein:O, O, O, wat bisto brünfan dyn beide fytse teannen oant dyn krünen alles wat dêr tusken sithoewol ’t ik dat net seker witsa ’n moai kleurke krijsto grif net yn ‘e tünO, O, O, wat bisto brünguon minsken bin ferslaveoan ‘e drugs of oan ‘e drankmar dêrfan hawwe wy hjir noait gjin hinderder bin… Lees verder Revue lied “Sinnebank”