Revue lied “Hünetippelzone”

De lytse buorren oan ‘e rane sa’n bytsje tusken dyk en tün dêr is de hünetippelzone dêr rinne hünen op ‘e strün dêr hingje hiele fijemde geurkes de measte hünen wurde sljocht en yn allerhande kleurkes leit dêr wat in hün dêr dochtal rint Kkske kreas in rüntsjehar hüntsje skyt yn eigen tünen Jan en… Lees verder Revue lied “Hünetippelzone”

Revue lied “De Swalker”

hjerstwyn ruzet troch de beammen ik swalkje lans de wei de wolken foar de moanne dy reizgje gysten mei de paden binne tsjuster de nacht is kald en klam jongfeam stiet mei har frijer to tütsjen yn in deamik swalkje lans de wegen en wit net hwat my driuwt ik swalkje yn gloppen en stegen… Lees verder Revue lied “De Swalker”

AED’s in Sumar

Hartslag.nu. De eerste 6 minuten zijn zeer belangrijk! Wij hebben in het dorp 2 AED’s hangen. Deze hangen er niet voor niets.Een aantal jaren geleden heeft dorpsbelang Sumar een geplastificeerd kaartje rond laten brengen met daarop de namen en telefoonnummers van de gecertificeerde bedienaars.Deze methode is inmiddels achterhaald.Wanneer er bij iemand hartproblemen worden geconstateerd, kan… Lees verder AED’s in Sumar

Sage “Jehannes van der Zee wenne op ‘e Sumarreheide”

Beschrijving Een ruwe, vloekende zondaar die vaak dieren mishandelt wordt op een keer lastiggevallen door de duivel. De duivel – een zwarte gedaante – grijpt hem en smijt hem tegen de zoldering aan. De man is zo erg toegetakeld dat hij wekenlang thuis moet blijven. Na zijn genezing bekeert hij zich en sluit hij zich… Lees verder Sage “Jehannes van der Zee wenne op ‘e Sumarreheide”

Revue lied “Myn Famke”

famke, myn famke, hoe kin dit sa gaukrekt wiesto in bern noch en no hist in frousa ’n moai krigel pykje, sa ’n hippert, sa ’n spjuchten no in jong frommis wêr’t mannich man nei sjuchthoe kin soks sa hurd gean, wêr mist’ ik de boat noch mar hiel krekt lyn siest’ by my op… Lees verder Revue lied “Myn Famke”

Revue lied “Skütel”

refrein: der hat hjir op ‘e Heidesa ’n flean’nde skütel west dy hat hjir grif syn aaien lein dat liket net sa bestwant wêr ‘st ek komst, de trambaan delof op ‘e Lytse Buorrenhast oeral sjuchsto hjoeddedeisa ’n skütel oan ‘e muorrede bern groeie der no mei open fine ’t al gewoanfen moarns betiid öf… Lees verder Revue lied “Skütel”

Revue lied “Op ‘e Heide”

refrein: op ‘e Heide, Sumarreheide is it libben net sa min op ‘e Heide, Sumarreheide hawwe wy it fro/ nei ’t sinop ‘e Heide wennet it sa noflik de hüzen lyts, de liiemen frij wy foarmje hjir in hechte mienskip elk bhuwt himsels, mar heart derbyby elk hüske blaft der wol in Bijke hjir rinne… Lees verder Revue lied “Op ‘e Heide”

Revue lied “Frijerij”

jonge frouljugeane der op üt op syk nei jonges en in dikke tüt der bin’ ek dy’t se hjir net fine kinn’ heidejonges binne harte min Hendrik, Roland, Andries, Jan bin’foar har gjin ideale man en ferkearing komt dêr fuort net fenwy woll’ net lykas dy Eino en Lutswy hald’ net fen ticht by hüs… Lees verder Revue lied “Frijerij”

Revue lied “Knilles”

it wie op myn jierdei in jier as wat lyn dêr stoppe in auto, besite kaam yn ik krig’ fan myn suster, oars wol in skat as jierdeikadootsje in stobbekatwy neamden him Knilles, mar bhid wien’ wy net want wy wurken beide, fan in kat gjin ferlet hy moast him mar rede, wde meast bütendoar… Lees verder Revue lied “Knilles”

Revue lied “Heidenammen”

yn it lan fen Hün en Prüken Kuork en Murd en Romke Skeit foarfertsjirmerij en spoeken haldt men fan gesellichheid iken walen, heech de diken brun de heide, toar de grün ryk oan carmen, earm oan riken hat dochs elk in grouwe hünyn ‘e lange winterjünen pakt men lodd’en murdepyk en men strunt dan mei… Lees verder Revue lied “Heidenammen”