Revue lied “Oane Kant”

der wei, der wei, der weijou my no gau frij paadik rin my net foar neat hjir üt ‘e naadoan ‘e kant, oan ‘e kant, oan ‘e kanten sjuch no net sa raaren jou net fen dat domme kommentaarwêr moat dat sa hurd hinne sa hurd wolst ek net rinne foar dyn baas, wol? hé… Lees verder Revue lied “Oane Kant”

Revue lied “Autocross”

wat is it dochs geweldich wat hjir sa’n middei hart standaardklasse, superklasse, en de massastartmar de minsken oan ‘e kant dy seit dat allegear neatdy wol Ÿngelokken sjen oer de kop o f yn’e sleat ja, it is hjir o sa droken it giet der bot om weimar de minsken fan de buert dy helpe… Lees verder Revue lied “Autocross”

Revue lied “Frijgeselle”

dy frije frijgesellen binne hjir nimmen tg lèst bakke frikandellen en réde har fierder ek béstminsken wat fine jimme no fen manlju allinnlch dy ’t Hbj’ as fiij man lokklch tinktnet eltsenlen sa heal wils oars waard de Heide sa stil en sa griisitliket de measte mSnlju net bést om jüns allinnlch yn it kalde… Lees verder Revue lied “Frijgeselle”

Revue lied “Sinnebank”

refrein:O, O, O, wat bisto brünfan dyn beide fytse teannen oant dyn krünen alles wat dêr tusken sithoewol ’t ik dat net seker witsa ’n moai kleurke krijsto grif net yn ‘e tünO, O, O, wat bisto brünguon minsken bin ferslaveoan ‘e drugs of oan ‘e drankmar dêrfan hawwe wy hjir noait gjin hinderder bin… Lees verder Revue lied “Sinnebank”

Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Wy koene net sa best mei de âldman’’Ik wie 13 jier zegt Hendrik Stelwagen En noch net sa lang as ,,loopjongen” by Drukkerij de Motor yn Burgum.Fan moarns 7 oant jouns 7 oere mei de tram fan Semarreheide nei BurgumDaedeliks by de trap op, dy mei yn plumeau ôfstofje ensfh.Dat wie yn augustus 1918It earste… Lees verder Herinneringen aan de Spaanse griep door Hendrik Stelwagen

Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Hy hat yn stikmannich op Sumarreheide en omkriten wenne en wie yn dy jieren skoalkammeraat mei Tamme Jelles Hooijenga (de dichter).No kaam ik te witten dat soan Jan yn Snits wenne. Hy koe my sa noch moai it ien en oar fertelle oer syn heit.Hendrik is berne 16 -1- 1906 en stoarn op 21-1- 1989.Trouwde… Lees verder Oantinkens oan syn bernejierren fan Hindrik Stelwagen

Van putwater naar leidingwater

Tegenwoordig staat het drinkwateroppompstation van N.V. Vitens v/h N.V Waterleiding Friesland voor de regioNoord friesland in Noordbergum. Rond 1850 waren er omtrent de drinkwatervoorziening veel misstanden.Vooral in de stad Leeuwarden is een tekort aan drinkwater door de sterke bevolkingstoenameen bij droge zomers dragen de stads vijvers op om maar niet te spreken over de kwaliteit.Alhoewel… Lees verder Van putwater naar leidingwater

De tsjasker

Sa at in doarp eartiids betaamde hie hja doetiids in eigen mûne …… guon meardere.Sa ek Sumarreheide ”Net in grutten ien mar tôch ,’t wie der ien.Yn de measte doarpen joech de mûne in doarp oansjen, en waard meast brûkt foar it mealen fan weet,hjouwers ,rogge en koarn. Sa net dy op é heide dit… Lees verder De tsjasker

It byleauwen op de Sumarreheide

In jongkeardel kuiere mei syn frou, op jûntiid wer Doede Veeman no wennet, oer Sumarreheide. Doe seagen hja in ljochtsje fan in eigenaardige reade kleur. Ynienen wie ’t ek samar wer fuort. .’t Like as seagen hja grutte flammen en reekplommen boppe in âld hûske wei kommen, en doe’t hja tichter by kamen, wie der hielendal niks bard by ’t hûske.… Lees verder It byleauwen op de Sumarreheide