Heidehûzen

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


Wy wolle bewenners en de skiednis van de ferskillende plakken / hûzen op dizze side beskriuwe om sa wat mear fan de bewenners en de hûzen te fertellen.

Jo kinne ” klikke “op it hûs wer’t jo mear fan witte wolle.Elsenien dy’t graach yn understeande rige fan nammen stean wol, kin dit dwaan troch in formulier yn te follen. Sa kinne jo namme, e-mail adres en miskien jo eigen webside toant wurde yn dizze bewennerswyk. It soe fansels ek hiel aardich wêze dat minsken, dy’t no net (mear) op ‘e Sumarreheide wenje mar wol ferbyntenis hjirmei ha; harren ek hjir melde sadat dizze list noch grutter wurdt.

Wurde de gegevens dochs ferkeart toant, as feroarje yn de rin fan de tiid jo gegevens; dan kin dat stjoerd wurde nei : info@sumarreheide.nl