Lytse Buorren 6

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


Jelle en Jannie

Jelle en Jannie binne de nije bewenners fan disse wenning.
Nij in yngripende ferbouwing  hawwe se dit jier 2015 in nij ûnderkommen fûn.
Foar hinne wennen Evert en Anne yn disse wenning en hjir foar Simen en Gees
Simen wie skieppe koopman en achter op it kampke lân rûnen dan ek faak skiep.
hjir wer foar, wienen Andries en Aukje de bewenners mei harren 5 bern. De âldste jonges
waarden yn de oarloch fan 1940/45 op helle troch de Dútsker.  Se wienen ferklapt troch in bewenner
fan Sumarreheide dy it mei de Dútskers hâlde. Mar se binne wol wer sûn en wol thús kaam.

Evert en Anne Kloosterman

Andries en Aukje v.d. Wal

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *