Lytse Buorren 8

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


Wierd en Lykelsje mei Blacky it huntsje

Yn dit hus hawwe wenne earst fam. van der Heide,binne ferhuze nei Noord Hollan fanwege de oanlis fan de ofslutdyk (der wy wurk.) 1930 Letter bin Gjalt en Jantsje hjir kaam te wenjen. Galt wie handelsman en gie der op ut mei de hunnekarre. letter waard Gjalt ungelokkich oan de fuotten, en fertsjenne de kost mei stienbikjen, hy lei te bikjen wer no it bankje stiet, yn waar en wyn, dit pun leit no under de Lytse Buorren. Yn 1980 hat Wierd dit hus kocht, en letter is Lykelsje by him yn kaam te wenjen. mei blacky it huntsje.


Gjalt Meijer met de honden kar.
Jantje Meijer

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *