Revue lied “Autocross”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


wat is it dochs geweldich wat hjir sa’n middei hart standaardklasse, superklasse, en de massastart
mar de minsken oan ‘e kant dy seit dat allegear neat
dy wol Ÿngelokken sjen oer de kop o f yn’e sleat

ja, it is hjir o sa drok
en it giet der bot om wei
mar de minsken fan de buert dy helpe allegear’ mei
wy steane op Ÿs posten yn ‘e sinne o f de rein
en aanst krij wy in reiske,
dat bat Wierd o miners seis sein

de manlju stean te pisjen earne yn ‘e Ÿnderwdl
mar froulju dy’t ekmoatte fine soks dochs wat te mŸl dy steane bast in oere
foar it hŸske in ‘e rij
en dat leit al sa fol drollen der kin amper noch wat by

it jongfolk leit meiflessenbier te frijen yn it gers
en ha se wat te folie op
dan bin’ se soms wat dwers sy sjuch’ net nei de wedstriid mar hawwe wol fertier
de wille fan de autocross is seks, patat en bier
de minsken dy ’t hjir komme
dy komme oeral wei nimme seis har stuoltsjes en kratsjes bier soms mei mar Wierd wo l dat net lije oars wurdt syn omset neat
en WO 11e sy troch it lan der yn dan wurd’ sy grif wol keard

de berntsjes Ÿt ‘e buert dy strune troch it ¤ild
mei tassen fol mei fleskes dat giet om ’t staasjejild
ja de autocross dy bat Ÿs buert ferdivedaasje brocht
en wy krije ek noch in reiske dat hat Wierd seis sa betocht.

refrein:
it begjint te ronken, de wedstriid sil wer los blauwe walmen sijonke, de riders jouwe gas
de modder stoot, o, jasses, no dy is moai de klos de oare kant Ÿt ride, nee dat komt netfan pas
ien raamt him yn ‘e side, hy is no total loss de finish: dus noch even de poaten op it gas do kinst hjir wat beleve, hjir op ‘e autocross, autocross, autocross.

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *