Revue lied “De Swalker”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


hjerstwyn ruzet troch de beammen ik swalkje lans de wei de wolken foar de moanne dy reizgje gysten mei de paden binne tsjuster de nacht is kald en klam jongfeam stiet mei har frijer to tütsjen yn in deam
ik swalkje lans de wegen en wit net hwat my driuwt ik swalkje yn gloppen en stegen mar d’ ünrêst yn my büuwt oeral troch de gerdinen skynt giel it waerme Ijocht ik kin gjin thus mear fme ik swalkje om ‘e nocht
Tc ha mennich kear in famke by joun nei hüs ta brocht mar seach altyd in oare dy ’t my noch better tocht nou bin ‘k aid en aUinnich oerbleaun fen d’ aide ploech en sykje sed fan ’t swalkjen myn rêst mar yn in kroech
dêr binne genoch maten ek swalkers oer de wei de grammofoanmuzyk nimt myn soarch en tinzen mei mar is it tiid fan sluten dan waecht wol dübeld swier it swalkjen oer de wegen yn dizze tiid fan ’t jier

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *