Revue lied “Frijerij”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


jonge froulju
geane der op üt op syk nei jonges en in dikke tüt der bin’ ek dy’t se hjir net fine kinn’ heidejonges binne harte min Hendrik, Roland, Andries, Jan bin’foar har gjin ideale man en ferkearing komt dêr fuort net fen
wy woll’ net lykas dy Eino en Luts
wy hald’ net fen ticht by hüs gepruts
foar heidejonges jouwe wy gjin stoer
wy bin’ gjin Agnes mei har Ronnie de Boer
fierder fuort dêr bin de jonges sè
dus woll’ wy wol in ein fytse, ja
want ferkearing komt dêr opüsta
de jonges hjir dy kinst dochs it béste dy kin wy dus krekt wat te bést in ein der om reizgje, dat wie wol myn léste fan ’t fytsen ha wy oars.niks gjin lést
heit en mem hiene dat fest net tocht
mar de jonges fen Bouma hawwe ’t hjir ek socht
al ferhuzen sy ek noch sa feak
hjir op ‘e heide wie ’t foar harren raak
eartiids wiene wy mei kameraden
O an’t tütsjeboartsjen yn ‘e bosk en paden
ja, ja, ja, ja, Eino en Luts
mmmmmmmm. ticht by hüs gepruts
ja, ja, ja, ja, nee gjin stoer
mmmmmmmm Ronnie de Boer
fierder firort dér bin de jonges sa dus woll’ wy wol in ein fytse, ja want ferkearing komt dêr op üs ta.

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *