Revue lied “Frijgeselle”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


dy frije frijgesellen binne hjir nimmen tg lèst bakke frikandellen en réde har fierder ek bést
minsken wat fine jimme no fen manlju allinnlch dy ’t Hbj’ as fiij man lokklch tinkt
net eltsenlen sa heal wils oars waard de Heide sa stil en sa griis
itliket de measte mSnlju net bést om jüns allinnlch yn it kalde nést mar guon dy wolle
sa iensum wol lizze dan ha sy it thus ek allinich foar ’t sizzen
refrein:
sjoch mar nei Hille, altyd yn ’t spier
ek sünder frommeske laket hy blier
wa wit sil it laitsjen him nochris fergean
in hüshaldster soe him dochs wier net misstean
dan ha wy ek noch Hille syn broer krekt dat is Wierd,
ja Wierd-skieppeboer dy jout om in frou yn ‘e hüs ek gjin stoer
fergelike mei skiep is in frou him te djoer
’t kin samar feroarje, sjoch Wierd de Vries dy hie jierren lang fan froulju in griis
doe samar ynienen röp Wierd fen “joho” en Arentsje kaam en Arentsje bleau
Gjalt wynt der gjin doekjes om, gewoan it frijfeinteiibben dat smakket
him skoan by in frommes dan fielt er him ünder de plak en seis soarget hy ek wol foar syn gerak.
refrein:
refrein:
Hat Anne-klokje fan froulju ferlet né,
want syn slokje ferruilet hy net it libben is moai, fynt er,
sa as frij man hy kin alles dwan, nimmen seit der wat fan
wer frijgesel is üs brave Domien hy haldt it foarlopich “wel voor gezien” en wol hy dêr al wer foaroaring yn ha dan set hy op ’t hüs “Huize Romantica ”
refrein:

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *