Revue lied “Heidenammen”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


yn it lan fen Hün en Prüken Kuork en Murd en Romke Skeit foarfertsjirmerij en spoeken haldt men fan gesellichheid iken walen, heech de diken brun de heide, toar de grün ryk oan carmen, earm oan riken hat dochs elk in grouwe hün
yn ‘e lange winterjünen pakt men lodd’en murdepyk en men strunt dan mei de hünen heal de nacht lans wal en dyk Else Stjonk en Kobus Poppe Japik Touke en Gjalt Kruk Grutte Jurjen, Lytse Foppe Wopke Put en Jukke Juk
’t binne nammen fan de heide
mar ferskate binn’ al dea .
Joane Poel is bisteweide ; Grute Kobus koe sa frette
bargespek mei grouwe earte en de man hat glansryk wün

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *