Revue lied “Knilles”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


it wie op myn jierdei in jier as wat lyn dêr stoppe in auto, besite kaam yn ik krig’ fan myn suster, oars wol in skat as jierdeikadootsje in stobbekat
wy neamden him Knilles, mar bhid wien’ wy net want wy wurken beide, fan in kat gjin ferlet hy moast him mar rede, wde meast bütendoar dan stie er te miaukjen, mar fun gjin gehoar
en fen manieren hie Knilles gjin weet hy skiet en hy spuide yn ‘e hüs op it kleed hy biet en hy klaude it hüsrie kapot smiet fazen oan diggels, dat kring fan in kat
doe’t op in
jüntii
d myn baas by us siet stonk it ünder de tafel om ’t Knilles dêr skiet Klaas waard doe sa duvels, hy trill’ oer de lea hy röp; no noch ien kear dan knyp ik dy dea
tuskenspul
mar och al dy streken dy giene foarby
wy wenden oan Knilles, hy hearde der by
hy krige oan Bijke in freon fen komsa
en as ik jüns thüskaam, kaam hy bliid op my ta
mar doe op dy middei, it wie al ff ij let ik kaam thus yn ’t tsjuster, mar Knilles kaam net op ‘e dyk dêr fun Klaas him, sa kald en sa plat hy lei ‘m by de hage: moam graaf ik wol in gat
mar doe ’t it moams Ijocht wie, wie Knilles ferdwün Bijke dy tóge syn maat yn it rün doe haww” wy ‘m bedobbe, Byke jankte by’t gat dat wie d’ ein fen Knilles üs stobbekat.

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *