Revue lied “Myn Famke”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


famke, myn famke, hoe kin dit sa gau
krekt wiesto in bern noch en no hist in frou
sa ’n moai krigel pykje, sa ’n hippert, sa ’n spjucht
en no in jong frommis wêr’t mannich man nei sjucht
hoe kin soks sa hurd gean, wêr mist’ ik de boat noch mar hiel krekt lyn siest’ by my op ‘e skoat boartest mei bar by’s en büten yn’t san no sitst’ op ‘e bank mei dyn freon, han yn han
famke, myn famke, gean noch net by my wei bHuw efkes bern noch en fiel dy noch frij dat libben mei him, is noch hiel lang ’t idee datsto fuort giest, makket my bang
tuskenspul:
ik wit it myn famke, ik lit dy dochs gean
want do wolst fansels op eigen fuotten aanst stean
do silst it wol réde, deroer ha ‘k gjin noed
mar hoe giet soks mei memmen, komt dat wol wer goed

Wat sudlik fan Sumar dêr leit de Heide
dêr wenje minsken o sa nei har sin
foar eltsenien in hiem en in moai hüske it libben is hjir wier nocb net sa min foar eltsenien in hiem en in moai hûske it libben is hjir wier nocb net sa min
wy meie hjir sa graacb wat sjonge en alje
en foarmje no üs eigen shantykoar
foar jong en aid, foar manlju en foar froulju in droege kiel? dêr is de biertaap foar! foar jong en ald, foar manlju en foar froulju in droege kiel? dêr is de biertaap foar!
soms is it drok, ja suver swart fen minsken dy fierehjir wol trije dagen feest
dêr ’t alles tót yn t teken^feest
dêr ’t alles tót yn ’t tekent itfeest
en elts jier wer ha wy op Pinkstermoandei
de autocross, wat giet it der omwei
de auto’s raze en skuorre trocb de modder ek Wierd dy raast en skuort de hiele dei de auto’s raze en skuorre trocb de modder ek Wierd dy raast en skuort de hiele dei
op aldjiersdei, dêr op it lan fen Hille
dêr sjitte wy it jier út mei carbid
de jongerein hat dan de measte wille der is net ien dy ’t dêr raar guod om skyt de jongerein hat dan de measte wille der is net ien dy ’t dêr raar guod om skyt
de Heide hat in hecbte buertferiening dy docbt fan alles hjir foar jong en ald
fuort mei de boat, in puzzeltocbt op fytsen en mannicbjün foar wa ’t fan bingo haldt fjuort mei de boat, in puzzeltocbt op fytsen en mannichjün foar wa ’t fen bingo haldt
en om it jier stiet hjir in grutte tinte
it Heidefeest hat üs dan yn ‘e macht
dat kin foartoan no yn De Smüke Hoeke us eigen buertbus, is it net in pracht! dat kin foartoan no yn De Smüke Hoeke us eigen buertbus, is it net in pracht!

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *