Revue lied “Oane Kant”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


der wei, der wei, der wei
jou my no gau frij paad
ik rin my net foar neat hjir üt ‘e naad
oan ‘e kant, oan ‘e kant, oan ‘e kant
en sjuch no net sa raar
en jou net fen dat domme kommentaar
wêr moat dat sa hurd hinne sa hurd wolst ek net rinne foar dyn baas, wol? hé lit dy net ferlakke se haww’ him al te pakken hdld mar op!
opzij, opzij, opzij,
laat mij er ook eens bij
ik loop je met het grootst gemak voorbij
echt waar, echt waar, echt waar,
dat flauwe kommentaar
dat hoefde er voor mij toch echt niet bij
it felt net
ta wol, jong, om hjoeddedei in keaper foar dyn hüs te finen? wat moast mei sa’n kondysje of wolst aanst ek by de plysje oan it wurk?
sjoch üt, sjoch üt, sjoch üt,
ik flean dy fier foarüt
al dript my aanst it swit ek fan de snüt
toe gau, toe gau, toe gau,
en doch no net sa flau
want al dat kommentaar knap ik op óf
hé, do giest fierste hurd as in plysjeman dat sjucht krijst in bekeuring! hé jong, gean nei in dokter do dochst dochs fierstedrok bist net normaal!

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *