Revue lied “Op ‘e Heide”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


refrein: op ‘e Heide, Sumarreheide is it libben net sa min op ‘e Heide, Sumarreheide hawwe wy it fro/ nei ’t sin
op ‘e Heide wennet it sa noflik de hüzen lyts, de liiemen frij wy foarmje hjir in hechte mienskip elk bhuwt himsels, mar heart derby
by elk hüske blaft der wol in Bijke hjir rinne hynders, swart en brün hinnen, kninen, skiep en geiten it is hjir krekt in bistetün
moatst net tinke dat wy hjir ferkomme wy libje hjir op béste grün it tilt hjir op fan bern en blommen de Heide bloeit, wy binne sün
de Heide is foar wurkeleazen
tinke bütensteanders gau miskyn
mar wy wurkje hurd en wa ’t gjin baan hat
kin noch wol wurkje foar Domien
en seit der soms ris ien üt Burgum O, jim komme dus fen Suameer Zuid dan is it: nee! fan Sumarreheide sa ’n ien dy hat it fuort by us ferbruid
yn Sumar stiet dat fabryk te stjonken de minsken ergeije har bünt en blau mar al wenje wy der ek flak njonken de stank waait altyd fan üs öf
hjir by üs op ‘e Sumarreheide dér is it libben echt noch goed wêr lynsto earne oars in buertsje dat sa ’n feest hat lykas wy hjir hjoed?

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *