Revue lied “Stjonkfabryk – Blues”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


ast foar’
t earst yn Sumar komst
dan tinkst: it rükt hjir al wat oars as oars ( 2x )
dat aaklike stjonkfabryk nirat ehsenien dêr by de noas
moat ik dêr al ris wêze
dan wol ‘k sa gau as ‘k kin nei hüs (2x)
mei frisse lucht
wer yn myn longen sjong ik de stjonkfabrike-blues
ofifel en deade bisten
dêr wurdt mei red en da’s wol goed (2x)
mar wêrom bringe se üt Dütsklan hjir noch de fearren en it bloed
it febryk wurdt hyltyd grutter
want mear omset jout mear winst (2x)
it fabryksbelang giet foar
it belang fan de minsken telt it minst
it fabryk dat krijt syn sin wol mei help fan’t gemeentlik bestjoer (2x)
Sumar sit yn ‘e foute zone en yn de ferkearde geurkontoer
dat dat fabryk sa stjonkt
dêr kin Sumar dochs neat oan dwaan ( 2x)
mar Sumar moat wol ferdwine en de stank dy krijt frij baan
hyltyd mear Sumarders
ferlieze troch ’t fabryk har hüs (2x)
sy ferhüzje nei de Heide
en sjong’ de stjonklabrike-blues

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *